ORGANIZAREA BIBLIOTECIISERVICIUL COMPLETARE, EVIDENŢĂ, CATALOGAREA COLECŢIILOR

COMPARTIMENT COMPLETARE, EVIDENŢĂ
 • Atribuţii specifice:
  • realizează recepţia documentelor intrate în biblioteca;
  • urmăreşte intrarea publicaţiilor comandate şi a ofertelor acceptate şi asigură exactitatea actelor însoţitoare şi integritatea publicaţiilor;
  • inventariază, "bar codează" şi repartizează către secţii şi filiale exemplarele din stoc;
  • stabileşte cota documentelor achiziţionate de bibliotecă şi aplică semnul de proprietate pentru fiecare document;
  • generează şi editează procesele-verbale de predare-primire pentru secţii şi filiale;
  • generează şi editează specificaţiile pentru donaţii (atunci când acestea lipsesc);
  • concepe şi realizează politica creşterii retrospective, curente şi de perspectivă a colecţiilor bibliotecii;
  • selectează din sursele de informare (librării, comerţ stradal, edituri, site-uri, link-uri de pe internet etc.) titlurile de interes şi face confruntarea cu cataloagele bibliotecii;
  • gestionează documentele intrate până la predarea lor pe secţii, întocmind evidenţa primară şi individuală pentru acestea, urmărind evidenţierea în Registrul de Mişcare a Fondurilor şi Registrul Inventar;
  • se ocupă cu scăderea numerelor de inventar pe baza de proces-verbal din Registrele de Inventar;
  • modifică repartizarea pe secţii (transfer) pe bază de proces-verbal în Registrele de Inventar;
  • depistează lacunele din colecţiile existente, menţinând permanent legătura cu secţiile bibliotecii şi urmărind completarea acestora prin achiziţii de la anticariat, Rezerva Naţională;
  • analizează indicele de înzestrare şi circulaţie, structura tematică a colecţiilor şi propune măsuri de optimizare a lor;
  • se ocupă de selecţia cărţilor donate.
COMPARTIMENT CATALOGAREA COLECŢIILOR
 • Atribuţii specifice:
  • execută operaţiile specifice de clasificare zecimală a documentelor; indexează conţinutul documentelor şi stabileşte vedetele de subiect;
  • realizează şi completează în sistem informatizat descrierea bibliografică a documentelor conform normelor ISBD (International Standard Bibliographic Description);
  • generează fişe matcă pentru catalogul alfabetic de serviciu tradiţional;
  • introduce în baza de date documentele nou intrate;
  • completează înregistrările din modulul de circulaţie pe baza fişelor catalogului alfabetic pe titluri;
  • se ocupă de realizarea modificărilor care intervin în Clasificarea Zecimală Universală;
  • verifică corectitudinea repartizărilor pe secţii şi a preţurilor în vederea generării Registrului Inventar şi a proceselor-verbale;
  • colaborează la stabilirea obiectivelor operaţionale anuale;
  • urmăreşte realizarea indicatorilor propuşi în programele de activitate anuale prin întocmirea situaţiilor statistice;
  • corectează eventualele greşeli de clasificare, indexare, cotare observate în baza de date (catalogul electronic) a bibliotecii;
  • generează fişe matcă pentru filiale şi Biblioteca Naţională a României.


SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL
Serviciul facilitează accesul cititorilor la colecţiile bibliotecii, realizează împrumutul documentelor pentru Sala de lectură sau pentru acasă prin secţiile, filialele şi punctele de împrumut existente:
 • Puncte de împrumut:
  • Punctul de împrumut Biblioteca de vară, în exclusivitate pentru persoanele care frecventează ştrandul Municipal Deva.
  • Sala Pinocchio, în exclusivitate pentru copiii internaţi în Spitalul de Pediatrie Deva.
  • Puncte de împrumut stradal, aceste puncte de împrumut sunt destinate tuturor celor care iubesc cartea şi se află amplasate în următoarele zone din oraş:
   Parcul "Cetate"; Piaţa "Victoriei"; Piaţa "Arras"; Cartier "Dacia", bulevardul Dacia, Cartier Micro 15, zona "Lidl"; Parcul "Bejan"
Cărţile care nu se găsesc în colecţiile bibliotecii noastre pot fi aduse, prin împrumut interbibliotecar, în cazul în care există la o altă bibliotecă publică din ţară.SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ÎNTREŢINERE
şef serviciu: Claudia Petrina NECULA
 • Atribuţii specifice:
  • întocmeşte lucrările de achiziţii publice ce urmează să se realizeze;
  • întocmeşte evidenţa primară şi individuală a documentelor financiare, sesizând abaterile şi propunând soluţii pentru remedierea lor;
  • întocmeşte şi monitorizează modul de utilizare a fondurilor băneşti, a documentelor de evidenţă cu regim special;
  • întocmeşte documentele financiar-contabile aferente evidenţei primare a operaţiunilor zilnice: acte de casă şi bancă, recepţii, bonuri de consum etc;
  • realizează activităţi de management ale resurselor umane (cărţi de muncă, contracte de angajare, dosare de personal, evidente pontaj, evidenta deplasări), precum şi respectarea legalităţii şi disciplinei muncii în cadrul acesteia;
  • asigură comunicarea dispoziţiilor interne şi a legislaţiei specifice în vigoare, de nivel general şi/ sau individual, în vederea ducerii lor la îndeplinire.


COMPARTIMENT IT
 • Atribuţii specifice:
  • participă la întocmirea planului de cheltuieli ale instituţiei privind dotarea cu tehnică de calcul;
  • asigură bună funcţionare a echipamentelor din dotare;
  • urmăreşte implementarea programelor în toate compartimentele instituţiei şi asigură relaţii şi asistenţa tehnică necesare implementării programelor respective;
  • asigură salvarea datelor, generări de date, devirusări;
  • asigură buna funcţionare a reţelei;
  • asigură întreţinerea şi actualizarea site-ului bibliotecii;
  • întocmeşte rapoarte tehnice solicitate de conducerea instituţiei.


COMPARTIMENT METODIC
Bibliotecar responsabil: Mariana MARIAN
 • Atribuţii specifice:
  • se ocupă de îndrumare şi control metodic;
  • îndrumă şi sprijină bibliotecile din judeţ în realizarea unor instrumente de informare;
  • coordonează activităţi culturale ale bibliotecarilor din teritoriu;
  • verifică şi centralizează statisticile trimestriale realizate de bibliotecile din teritoriu;
  • informează bibliotecile din judeţ despre apariţiile editoriale;
  • facilitează legături intre bibliotecile din judeţ cu edituri şi cu alte instituţii locale;
  • realizează perfecţionarea profesională metodică a bibliotecarilor din judeţ;


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
 • Atribuţii specifice:
  • organizează şi păstrează arhiva instituţiei;
  • gestionează magazia de materiale;
  • realizează aprovizionarea tehnico-materială, conform cerinţelor şi bugetului aprobat.


COMPARTIMENT INTREŢINERE-DESERVIRE
 • Atribuţii specifice:
  • se ocupă de lucrări de întreţinere tehnică şi igienizare ale spaţiilor bibliotecii;
  • colaborează cu celelalte servicii/compartimente la îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor bibliotecii;
Prima Pagina Pagina anterioara