ORGANIZAREA şi FUNCTIONAREA INSTITUŢIEI

   Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva:

         Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.542/1951 privind măsuri ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor din Republica Populară Română, publicată în Buletinul Oficial nr. 120 din 29 decembrie 1951, cu modificările ulterioare;
         Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
         Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
         Legea nr. 113/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
         Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
         Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
         Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
         Legea nr. 287/2009, republicata, privind Codul civil;
         Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
         Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul muncii;
         Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă.
Prima Pagina Pagina anterioara